RODO

Regulamin

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin im. bł. Mamy Róży z siedzibą przy ul. Redutowej 46 m. 30, 01-131 Warszawa, adres e-mail: listy@mamaroza.pl
  2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności komunikacja z użytkownikami i wysyłka newslettera.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
  5. Dane udostępnione przez użytkownika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności komunikacji z użytkownikami i wysyłki newslettera. Odbiorcami danych będą mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań będą przechowywane przez Administratora do momentu zakończenia realizacji tego celu lub cofnięcia zgody użytkownika na ich przetwarzanie.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.