Zaapeluj do posłów o odrzucenie Konwencji Rady Europy

genderPodczas najbliższego posiedzenia Sejmu, w dniach 24-26 września (środa-piątek), odbędzie się głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sejm miał zająć się kwestią Konwencji w ubiegłym tygodniu. Jednak dzięki silnemu oporowi społecznemu głosowanie zostało zdjęte z porządku obrad poprzedniego posiedzenia. Konwencja wróciła jednak do harmonogramu prac i Sejm zajmie się nią już w przyszłym tygodniu, w dniach 24-26 września.

Zaapeluj do posła o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji na jeden lub kilka z poniższych sposobów:
1) Zadzwoń do biura posła ze swojego regionu:
Zaapeluj o głosowanie za odrzuceniem Konwencji. Powiedz, że jego postawa w głosowaniu nad Konwencją będzie miała bezpośredni wpływ na zachowanie Twoje i Twojej rodziny podczas wyborów w jego okręgu wyborczym.
2) Wyślij e-mail na jego adres lub adres jego biura. Przykładowa treść wiadomości:

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł
Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo, nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy, uzasadnienie jej ustawy ratyfikacyjnej pełne jest rażących błędów merytorycznych a jej ratyfikacja będzie się wiązała z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych.
Dlatego apeluję do Pana Posła / Pani poseł o zagłosowanie przeciwko ratyfikacji tej ideologicznej Konwencji. Pana / Pani głosowanie w tej sprawie będzie miało bezpośredni wpływ na zachowanie moje i mojej rodziny podczas wyborów w naszym okręgu wyborczym.

Z wyrazami szacunku,
[podpis]

3) Jeśli to możliwe, umów się w najbliższy poniedziałek-wtorek na spotkanie w biurze poselskim i osobiście zaapeluj o odrzucenie Konwencji.

Aby pomóc w ewentualnych dyskusjach z politykami przedstawiamy 10 najważniejszych argumentów przeciwko Konwencji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które mogą się pojawić podczas rozmów.

Dlaczego nie należy ratyfikować
Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet
1. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.
2. Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy, takie jak 1) uzależnienia od pracy, alkoholu czy narkotyków, 2) erozję norm społecznych, 3) obecność przemocy w środkach masowego przekazu, 4) uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.
3. Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.
4. Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, że Polskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.
5. Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).
6. Konwencja budzi istotne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.
7. Również przychylne Konwencji BAS w 2012 r. przyznało (teza opinii nr 9), że zawiera ona postanowienia, które w praktyce mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją RP.
8. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania mechanizmu monitorującego bliźniaczej ideowo amerykańskiej Konwencji z Belém do Pará wskazują, że mająca działać na mocy przedłożonej Konwencji grupa monitorująca GREVIO może służyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji i upowszechnienia aborcji.
9. Ratyfikacja Konwencji wiązałaby się z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych na rzecz obcokrajowców. Planowana zmiana przepisów o pomocy społecznej i ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom umożliwi korzystanie z ochrony konwencyjnej mężczyznom nie będącym obywatelami RP, jeśli będą podejmować kobiece role społeczne lub posługiwać się kobiecymi atrybutami.
10. Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych. Zawiera m.in. propozycję wprowadzenia rozwiązań, które obowiązują w polskim prawie od kilkunastu lat oraz propozycję nowelizacji ustawy o Policji, która naruszać będzie art. 10 Konstytucji (przyznanie Policji niektórych kompetencji zastrzeżonych obecnie dla sądów).

Najczęściej zadawane pytania przez zwolenników Konwencji
1. Czy nie popierają Państwo równości kobiet i mężczyzn?
– W przeciwieństwie do autorów Konwencji, popieramy równość z całym zaangażowaniem. Właśnie ze względu na równość należy uszanować wolność kobiet i mężczyzn w wyborze ról społecznych, a nie narzucać im odgórnie ustalone „niestereotypowe role”. Jesteśmy przekonani, że kobiety i mężczyźni są równi, ale w oczywisty sposób się różnią. Czy stół zyskałby wyższą wartość, gdyby stał się krzesłem lub odwrotnie?
– To nie kwestia poparcia, ale uznania oczywistego faktu. Kobieta i mężczyzna są równi i właśnie z tego powodu należy respektować istniejące między nimi różnice. Jeśli państwo respektuje zasadę równości, prawo nie może deprecjonować ról społecznych określanych jako „stereotypowe” i narzucać kobietom oraz mężczyznom innych ról. Tymczasem, w świetle ideowych założeń Konwencji, „obowiązek obalania praw i praktyk dyskryminujących kobiety”, wspomniany w art. 4 ust. 2, może być odnoszony do wszelkich struktur społecznych różnicujących pomiędzy kobietą i mężczyzną. Takie mechanizmy mają charakter inżynierii społecznej.
2. Czy popierają Państwo przemoc wobec kobiet?
– Jesteśmy jej zdecydowanymi przeciwnikami. Jednak w Polsce obowiązują już wszystkie przewidziane przez Konwencję techniczne przepisy służące zwalczaniu przemocy. Co więcej – poziom przemocy wobec kobiet jest w Polsce niższy niż w krajach, które stosują rozwiązania forsowane przez Konwencję (Szwecja, Finlandia, Norwegia). Trzeba zwalczać rzeczywiste przyczyny przemocy – uzależnienia, rozluźnienie norm społecznych, uprzedmiotowienie wizerunku kobiety w mediach.
Konwencja nie zajmuje się tymi tematami, a źródeł przemocy dopatruje się w podziale ról społecznych na męskie i żeńskie. To nie walka z przemocą, ale oderwana od rzeczywistości ideologia, która może tylko wzmocnić rzeczywiste przyczyny przemocy.
3. Czy nie należy zwalczać stereotypów?
– Należy zwalczać wszystko, co sprzeciwia się godności kobiety lub mężczyzny i ich prawom. Jeśli jednak jakiś stereotyp podkreśla szczególną rolę kobiety i należny jej szacunek, to czy tym samym skutecznie jej nie chroni? Konwencja natomiast – wbrew swoim postulatom – może sprzyjać eskalacji zachowań przemocowych przez odgórne narzucanie zmiany postaw społecznych. Normy umożliwiające traktowanie swojego życia jako zadania/zobowiązania próbuje się zastąpić samopromującą się wolnością, dla której drugi człowiek najczęściej stanowi przeszkodę, stając się obiektem agresji.
4. Dlaczego inne kraje, bardziej rozwinięte od Polski, przyjęły tę Konwencję?
– Państwa, które jako pierwsze podpisały konwencję, od lat stosują rozwiązania zbliżone do konwencyjnych. Mimo tego występuje w nich bardzo wysoki poziom przemocy wobec kobiet. Dla przykładu, według badań Agencji Praw Podstawowych UE, w Finlandii przemocy doświadczyło 47% kobiet, a we Francji 44%. W Polsce odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy, jest najniższy w Unii Europejskiej i wynosi 19%. Warto też podkreślić, że żaden spośród nieeuropejskich członków Rady Europy nie podpisał Konwencji, a są to z pewnością kraje wysoko rozwinięte (Japonia, Kanada, USA, Meksyk).
5. Dlaczego tak poważna organizacja jak Rada Europy miałaby promować jakąś ideologię? Konwencje Rady Europy gwarantują przecież prawa człowieka.
– Na treść Konwencji międzynarodowych coraz częściej wpływają grupy interesów, w tym kierujące się myśleniem ideologicznym. W toku prac nad Konwencją wiele państw, w tym Polska, sprzeciwiało się ideologicznym zapisom proponowanym przez zwolenników ideologii gender, lewicowego feminizmu i marksizmu. Niestety, stanowiska Polski i innych państw nie miały istotnego wpływu na ostateczny kształt Konwencji.
6. Poziom przemocy wobec kobiet w Polsce nie jest niższy niż w innych państwach – panuje tylko zmowa milczenia wokół tego problemu.
– Statystyki temu przeczą – Polska nie tylko cechuje się najniższym w Unii Europejskiej wskaźnikiem przemocy wobec kobiet (przypomnijmy: 19%), ale równocześnie najwyższym wskaźnikiem zgłaszania przypadków przemocy Policji. Oznacza to, że nie mamy problemu z głośnym mówieniem o tym zjawisku. Tymczasem na przykład w krajach skandynawskich, stawianych w UE za przykład pod względem zapewnienia ochrony prawnej ofiarom przemocy, sytuacja kształtuje się dokładnie odwrotnie: wyjątkowo wysoki odsetek deklaracji o doświadczeniu przemocy przez kobiety powyżej 15 r . życia. Niski wskaźnik przemocy wobec kobiet w Polsce potwierdzają badania prowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która zarazem forsuje rozwiązania zbliżone do tych, które są zawarte w Konwencji.
7. W czym właściwie Państwu przeszkadza gender? Każdy ma prawo określać swoją tożsamość.
– Każdy ma prawo potwierdzać i realizować swoją tożsamość, ale istnieją w tym zakresie pewne naturalne ograniczenia. Tożsamość oznacza zgodność z rzeczywistością. Myślenie ideologiczne o zmianie tożsamości w oderwaniu od uwarunkowań biologicznych i naukowych może prowadzić do fatalnych skutków.
8. Konwencja jest korzystna z perspektywy praw kobiet.
– Konwencja nie nadaje kobietom żadnych praw, których nie gwarantowałoby polskie ustawodawstwo. Co więcej, może służyć ograniczeniu praw kobiet poprzez odgórne narzucanie „niestereotypowych ról płciowych”.
9. Konwencja nie dotyczy zwykłych ludzi, tylko „damskich bokserów” i rodzin patologicznych.
– Konwencja zawiera szereg rozwiązań o charakterze czysto ideologicznym, co stanowi zagrożenie dla całego społeczeństwa, złożonego w większości ze zwykłych ludzi, takich ja i Pan/Pani, nasi bliscy, sąsiedzi, przyjaciele. Pod pretekstem walki z przemocą wobec kobiet, która, oczywiście, zasługuje na zdecydowane potępienie, autorzy ideologicznych rozwiązań konwencyjnych chcą ingerować w życie wszystkich rodzin oraz w sposób wychowania dzieci.
10. Czy środki przeciwdziałania przemocy zawarte w Konwencji nie są potrzebne?
– W polskim prawie obowiązują już wszystkie rozwiązania zawarte w Konwencji, które faktycznie służą ochronie kobiet dotkniętych przemocą. Przepisy, które stanowią nowość, mają charakter czysto ideologiczny i ukierunkowane są na odgórną ingerencję w życie rodzin oraz w wychowanie dzieci.
Obowiązujące przepisy zapewniają wystarczającą ochroną prawną, co zresztą potwierdzają niskie statystyki dotyczące przypadków przemocy domowej w Polsce. Ważną gwarancją ochrony kobiet przed przemocą domową są istniejące normy społeczne, które powinny być, zdaniem autorów Konwencji, rozbite jako „stereotypy”.

Lista wybranych posłów Platformy Obywatelskiej – pobierz
Kolorem czerwonym zaznaczyliśmy nazwiska posłów, którzy zawsze lub prawie zawsze głosowali w zgodzie z tradycyjnym zespołem wartości. Kolorem niebieskim nazwiska posłów, którzy w ważnych głosowaniach wstrzymywali się od głosu lub często byli nieobecni – w zależności od sytuacji można zachęcać ich do nieprzyjścia na głosowanie lub wstrzymania się od głosu.

Artykuł przygotował Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Ilustracja: http://www.ngopole.pl/

Konferencja FAFCE z okazji 20 rocznicy Międzynarodowego Dnia Rodziny

Konferencja FAFCE z okazji 20 rocznicy Międzynarodowego Dnia Rodziny

Bez-nazwy-1

W czwartek  15 maja 2014 r. w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 20 rocznicy Międzynarodowego Dnia Rodziny. Konferencja została zorganizowana przez FAFCE –  Federation of Catholic Family Associations in Europe.

Powodem spotkania, nie była jedynie rocznica, ale także  zbliżające się wybory do Europarlamentu, to właśnie z inicjatywy FAFCE powstał Manifest „na rzecz całościowej i skutecznej polityki dla rodziny, stanowiącej bogactwo Europy”, do podpisania którego zachęcani byli wszyscy startujący politycy – www.voteforfamily.com. Do tej pory manifest został podpisany przez 165 osoby.

Hasłem przewodnim konferencji była konieczność  wprowadzenia „family mainstreaming”. Termin ten oznacza, że każda  decyzja Instytucji Uni  Europejskiej, niezależnie od politycznego szczebla  powinna być sprawdzana, pod kontem interesu rodziny.

Prelegenci podkreślili również, że Unia Europejska nie posługuje się w ogóle pojęciem rodziny, a jedynie obywateli, jednostek, pracowników. Zadaniem zatem polityków konserwatywnych jest wprowadzenie rodziny jako podmiotu do debaty unijnej. Rodzina jako fundamentalna komórka społeczna powinna stać na pierwszym miejscu – „family first”. Silna rodzina, to również silne i zdrowe społeczeństwo obywatelskie.

Kolejną sprawą jest zapewnienie balansu pomiędzy życiem rodzinnym , a pracą, to również powinno stać się ważnym kryterium ocennym dla posłów  unijnych, przy podejmowaniu wszelkich decyzji. „Family life – work balance” należy wprowadzić jako istotne zagadnienie do ogólnoeuropejskiej dyskusji na wszystkich poziomach, tak politycznym jak i społecznym.

Na konferencji wielokrotnie podkreślano również znaczenie organizacji pozarządowych, które mają powinny  aktywować jak największą część społeczeństwa do działania na rzecz rodziny, bowiem w dalszym ciągu większość społeczeństw europejskich ma bardzo tradycyjne spojrzenie na rodzinę, a większość badan pokazuje, że młodzi Europejczycy marzą właśni o jej założeniu.  Demokracja ma wiele narzędzi, które nie zawsze skutecznie są wykorzystywane przez konserwatywne ngo-sy, w celu dbania o interesy rodziny (np. możliwość zgłaszania wniosków o przeprowadzenie referendum).

Ponadto to organizacje pozarządowe, mają za zadanie sprawdzać polityków, którzy podpisali manifest, czy rzeczywiście w swojej pracy Europosłow dążą to urzeczywistnienia jego postulatów, chociaż istnieje  świadomość, że wprowadzenie „family meanstreaming”, będzie pracą żmudną i długotrwałą.

Cała relacja z konferencji znajduje się na stronach FAFCE – www.fafce.org

Podziękujmy posłom za obronę małżeństwa

Podczas głosowań w dniu 25.01.2013 posłowie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Solidarnej Polski i poseł niezrzeszony odrzucili projekty ustaw ustanawiających związki partnerskie jako alternatywę dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.

Wypełniając formularz można wysłać podziękowanie do wszystkich 228 posłanek i posłów, którzy opowiedzieli się po stronie małżeństwa. Wysłaliśmy już [includeme file=”poslowie_ile.php”].

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Treść: